Skyddsklasser gällande lås enligt SSF 200

Skyddsklasser enligt SSF 200
Regelverket SSF 200 (som utges av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF på uppdrag av Svensk Försäkring, tidigare kallat Försäkringsförbundet) behandlar området mekanisk låsning och skydd av olika objekt. Regelverket anger 3 olika skyddsklasser beroende på vad som ska skyddas.

Skyddsklass 1 kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa mängd stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass 2 kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom än skyddsklass 1.

Skyddsklass 3 kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom.

SSF 200 är låssmedens och kravställarens hjälpreda där man kan hitta exempel och lösningar i olika skyddsklasser. Regelverket bygger på de gemensamma krav som Svensk Försäkring tagit fram. Reglerna är frivilliga för enskilt försäkringsbolag och det kan därför förekomma en del undantag, man bör därför alltid stämma av med aktuell kravställare när tveksamheter kan förekomma. Anges det t.ex. skyddsklass 2 i ett underlag så är det ofta SSF 200 man syftar på men det är bra om man kan få detta bekräftat då det finns aktörer som ibland blandar ihop produktklasser och skyddsklasser.

SSF 200 är en utmärkt hjälp även när det gäller att hitta motsvarigheter mellan Svensk standard, SS och Europanormer, EN. På t.ex. dörrar kan det idag förekomma både SS klassning och EN klassning, regelverket visar i tabellform vad som uppfyller kraven i respektive skyddsklass.

SSF 200 kan beställas på Stöldskyddsföreningen

När gäller skyddsklass?
Skyddsklasser används oftast när det gäller försäkring av kommersiella fastigheter och företag men kan även åberopas för andra objekt av annan kravställare.

Skyddsklasserna anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet (”skalet” runt ett objekt).

• Försäkringsgivaren avgör vilken skyddsklass som ska gälla för ett objekt.
• Skyddsklassen anges i försäkringsvillkoret och ska följas.
• Avvikelser från angiven skyddsklass kan medföra sänkt ersättning

Godkänd låsenhet (GLE)
Låsenhet – inte enbart låshus!
Godkänd låsenhet är vedertagen benämning för intygade/certifierade lås (även tillhållarlås), cylindrar, slutbleck och behör i samverkan och där varje enskild komponent uppfyller kraven i standarden SS 3522, lägst klass 3. Alternativt kan certifierade hänglås i kombination med certifierade hänglåsbeslag, i motsvarande klass, användas.

Det räcker inte med att bara byta en del i en låsenhet för att det ska bli en GLE, alla ingående komponenter måste uppfylla ställda krav enligt SS 3522.

Viktigt!
I skyddsklass 3 ska det vara 2 stycken GLE/dörr och de ska monteras med minst 400 mm mellanrum. I skyddsklass 1 & 2 räcker det med en GLE/dörr.

Anmärkning: För att erhålla motsvarande egenskaper för angreppsmotståndet kan en godkänd låsenhet i form av flerpunktslås med minst två reglar, som sammanbinder dörr och karm användas. Avståndet mellan reglarna ska vara minst 400 mm.

Godkänd låsenhet består av:
1. Låshus
2. Slutbleck
3. Cylinder
4. Förstärkningsbehör

Det som utmärker en godkänd låsenhet är bl.a. att den från båda sidor av dörren endast ska kunna öppnas och låsas med för låset avsedd nyckel. Vred får finnas om vredet kan spärras eller frikopplas så att låset inte kan öppnas med detta. Den ska också vara så utförd att inga delar som påverkar inbrottsskyddet kan demonteras från dörrens utsida. Sådana delar ska heller inte kunna demonteras från dörrens insida annat än med specialverktyg.

Anmärkning: slutbleck kan i vissa fall ersättas av urtag i stålkarm och dörrförstärkningsbehör kan i vissa fall utgå vid montage i klassad ståldörr.